Algemene deelnemers voorwaarden

29/04/2021

 


Met aanmelding erkent de deelnemer dat suppen als buitensportactiviteit weersafhankelijk is en accepteert dat de sup activiteiten alleen doorgaan als de weersomstandigheden dit toelaten, zulks ter beoordeling van Ande BV en/of de instructeur(s) werkzaam voor Ande BV. Het staat Ande BV en de instructeur(s) vrij de supactiviteiten aan de weersomstandigheden aan te passen en de activiteit in samenspraak te verplaatsen.

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een sup les heeft Ande BV de bevoegdheid de activiteit te annuleren. Eventueel reeds betaalde gelden voor de sup lessen, zullen dan direct worden terugbetaald. 
Overige door de deelnemer gemaakte kosten worden niet vergoed. 
 
Ande BV en/of de instructeurs werkzaam voor Ande BV hebben te allen tijde het recht een sup activiteit af te gelasten dan wel af te breken, als de omstandigheden dit naar de mening van Ande BV en/of de instructeurs werkzaam voor Ande BV nodig maken. Ande BV en/of de instructeurs werkzaam voor Ande BV kunnen in dat geval niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die deelnemers hebben gemaakt of die op enigerlei wijze hieruit voortvloeien. Ande BV stelt in het voorkomende geval de deelnemers zo snel mogelijk een nieuwe datum voor. 
 
De deelnemer stelt Ande BV of de sup instructeur voor aanvang van de sup activiteit op de hoogte van ziekten en/of lichamelijke beperkingen of overige omstandigheden (zoals zwangerschap, blessures, overgewicht) waarvan hij weet of kan vermoeden dat deze voor een veilig en verantwoord verloop van de activiteit van belang zijn. Ingeval van twijfel overlegt de deelnemer met Ande BV of de sup instructeur. Een prille zwangerschap kan spoedige vermoeidheid en lage bloeddruk geven tijdens de sup activiteit, gelieve ons op de hoogte te brengen. Ook epilepsie, allergie voor insecten zijn belangrijke bijzonderheden.
 
De deelnemer of degene die inschrijft voor een groep verklaart ouder te zijn dan 12 jaar en te kunnen zwemmen, namens zichzelf en namens de deelnemers in de groep. Indien een deelnemer niet kan zwemmen heeft de cursusleiding de bevoegdheid de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten in welk geval er geen recht bestaat op restitutie van cursusgelden en/of overige door de deelnemer gemaakte kosten. Deelname aan de sup activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
 
Bij inschrijvingen voor activiteiten bij Ande BV wordt uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de activiteit het definitieve aantal deelnemers vastgesteld. Na deze tijd is het niet meer mogelijk de omvang van de initieel aangemelde aantal deelnemers te verminderen. Bij een minder deelnemers op de dag van de activiteit worden ontbrekende deelnemers wel in rekening gebracht. Uitbreiding van de groep is mogelijk mits materiaal beschikbaar is. De reguliere kosten worden hiervoor inrekening gebracht.
 
De deelnemer die gebruik maakt van gehuurd, of geleend materiaal verklaart dit bij aanvang van de cursus te inspecteren en zo hij/zij van mening is dat er op enigerlei wijze sprake is van een onveilige situatie stelt hiervan Ande BV onmiddellijk in kennis. Als de onveiligheid niet naar tevredenheid van de deelnemer wordt opgeheven weigert hij/zij aan de activiteit deel te nemen. 
 

De deelnemer verklaart om als goede huisvader voor het sup materiaal te zorgen. Bij verlies van de peddel betaal je €100.

De inschrijving is pas definitief na storting van het volledige bedrag op onze rekening.


De deelnemer begrijpt en aanvaardt dat suppen altijd zekere risico's kan inhouden hetzij in de zin van letsel, hetzij in de zin van materiële schade of anderszins, en verklaart Ande BV en/of de instructeurs werkzaam voor Ande BV of bij de activiteit betrokken derden, op geen enkele wijze aansprakelijk te zullen stellen voor eventuele gevolgen van of voortvloeiende uit deelname aan een activiteit van Ande BV.
Indien u zich aanmeldt (via de site, per e-mail, whatsapp of telefonisch), gaan we er vanuit dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden.

Bij vragen contacteer ons via mail anneleen@choosetosmile.be